Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

Trung Quốc vận động hành lang để ngăn cản Tây Tạng phát biểu trước Câu lạc bộ Báo chí Úc.

https://docs.google.com/document/d/1lj2hRgefuwhUjCEnq9z8aGI-qSNxaT8Y/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét