Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Chuyển động Quốc Phòng từ 16 tháng 6 đến 22 tháng 6 năm 2023

 


https://docs.google.com/document/d/1vyZf56zVtLNNYsuhsZjju-B0pHR7RTRr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét