Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Phát biểu của đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng

 


https://docs.google.com/document/d/125OahuaaPrkx-RMBJqcGzlcq05I04ZMB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét