Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

Bài thơ kính dâng lên Anh Hùng Dân Tộc Phó Đức Chính

 


https://docs.google.com/document/d/1cTqDLtMMrwsfWq4EHpsb6ZbJN0VG0j4Y/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét