Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Chuyển động Quốc Phòng từ 9 tháng 6 đến 15 tháng 6 năm 2023

 


https://docs.google.com/document/d/1R_61U4hLn1SMxWXSsmKyEnKwU3R0eckm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét