Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Năm nguy cơ của trí tuệ nhân tạo ("AI") theo Geoffrey E. Hinton, một trong những người tiên phong trong lãnh vực" AI".

https://docs.google.com/document/d/1Or7f7bpIFcQUGi3LgPtkgR5Rvl2FMp-G/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét