Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Chuyển động Quốc Phòng từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023

 


https://docs.google.com/document/d/1TPJg00dx_Mrt9UOa_z1WzJo4pgdAuCnU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét