Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Chuyển động Quốc Phòng từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2023

 


https://docs.google.com/document/d/1RwKR-99-EvhWUKOb3fQhYuXL-KFgT8w5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét