Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Ts. Phạm Đình Bá - Tại sao Trọng học võ Tàu để dọa đánh Tàu ở Biển Đông?

 


https://docs.google.com/document/d/1ogE8ESiVqqC1zcTU_5EDB8fXcL-P_-G0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét