Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Tại Indonesia, Thủ tướng VNCS cho thấy cái cạn nghĩ của Đảng

 


https://docs.google.com/document/d/1hroUbcuWjUuo7Ncn6VogD5gTjFAswIra/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét