Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Diến văn truyền cảm hứng của CEO NVIDIA Jensen Huang

 


https://docs.google.com/document/d/1gQKlsEAw1ICoFLN_tXeapgThnxXtvdGQ/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét