Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

Trọng ơi, tự quyết đang làm nhạt đảng khô đoàn đấy!

 


https://docs.google.com/document/d/1gghvCA2zvMYDW0ipJVERpcYqfEZN-y91/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét