Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Việt Nam: Từ video sinh viên đại học FPT Hà Nội đánh bạn: “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!”

 


https://docs.google.com/document/d/19LW8-H-yDhMsCc4in9rYNnoV_0U3YqBM/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét