Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Thái Lan: Các đảng đối lập Thái Lan đồng ý lập liên minh sau chiến thắng trong bầu cử

 
https://docs.google.com/document/d/1M9MOyRZakIugav83JuogmF7UhbTxUeUb/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét