Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Ts. Phạm Đình Bá -Nông dân đau khổ trong Cải Cách Ruộng Đất 2.0 bên Tàu


https://docs.google.com/document/d/1vJCREFDtJt2pjO18b6fuhkXnncnQdog1/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét