Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Trần Văn Chánh – tản mạn chung quanh lời phát biểu của ông chủ tịch Tỉnh.

 


https://docs.google.com/document/d/1ou9wSD03KIzuiDWThvsKtoCmD1QwoRgE/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét