Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

Thấy gì khi Philippines đặt lợi ích quốc gia lên đầu?

 

https://docs.google.com/document/d/1eZQ6vx2v9BL3tt7ldjIWPyhhmIQ0TJyI/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét