Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Ai cũng muốn kiểm soát Big Tech và mạng xã hội nhưng có làm nổi?

 

https://docs.google.com/document/d/176zAZuYo5gFvj84heOXFrOJAo5n-6QQJ/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét