Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

Việt Nam muốn dạy học sinh “tư duy phản biện” và “tư duy lịch sử” nhưng vẫn chưa khỏi vòng kim cô


https://docs.google.com/document/d/1vnjJS97qhSJhTO_xqU5ZIsu8T2cPzZ6y/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét