Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

Nâng cấp quan hệ với Mỹ, Hà Nội tính đến Trung Quốc đến đâu?

 


https://docs.google.com/document/d/1-mdUFMf2Xi8DDLO3bHzmhxMBD8Kf4OUv/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét