Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

Hoa Kỳ : Lựa chọn giữa thỏa thuận của ông McCarthy hay sự vỡ nợ của ông Biden

 


https://docs.google.com/document/d/1Q9X_he5x8i2jaLSPfexFTBnmEDjjzwpa/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét