Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

'Bụi đời' của Nguyễn Phan Quế Mai: Chiến tranh, tình yêu và sự tha thứ

 


https://docs.google.com/document/d/1_BIy6WmZB9WN_eNdvArFTK2X4l0Adson/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét