Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Việt Nam : Bí mật lịch sử tháng 4 năm 1975 - Trung Quốc định tung lính Dù nhảy xuống Biên Hòa chặn Bắc Việt

 


https://docs.google.com/document/d/1fkk1wtcN-fNYfkM9lw-E3kJ0taMnBOyk/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét