Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

1954-1975: Quốc tế đã công nhận hai nhà nước Việt Nam như thế nào

 


Thể chế nào mới thật sự đại diện cho Việt Nam? Câu chuyện vốn không hề ngã ngũ vào thời điểm Hiệp định Geneva được ký kết.

https://docs.google.com/document/d/1muiaserhIPoc3M-LN7NTUGLUj_QAc1Iu/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét