Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Sự kết thúc chiến tranh Việt Nam

 Tác giả: Henry Kissinger

 

Tác giả: Henry Kissinger

https://docs.google.com/document/d/1b6fexMjtEsWPCkOzsmhiWnepUM8EABq7/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét