Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

Kính Mời Quý Vị Thưởng Thức Bản Dịch TRUYỆN KIỀU

 

Kính Mời Quý Vị Thưởng Thức Bản Dịch TRUYỆN KIỀU, Tiếng Anh, 11 Chương Đầu Của Dịch Giả Vương Thanh (Xin Giới Thiệu Youtube Cho Thế Hệ Sau Để Các Cháu Hiểu Thêm Về Một Tuyệt Tác Văn Chương Của Việt Nam) Audio Reading of "Nguyễn Du's The Tale of Kiều", translated by Vuong Thanh for lines 1 - 572. This English audio reading is based on the translation in the book available in paperback on Amazon. The Tale of Kiều contains a total of 3254 lines of six-eight verses in its Vietnamese original. The translation is divided in 66 chapters, and this reading covers the first 11 chapters. Chapter 1: 00:09 Genius and Destiny, line 1 to 38 Chapter 2: 02:54 Đạm Tiên’s Grave, line 39 to 132 Chapter 3: 08:42 The Handsome Kim Appeared, line 133 to 170 Chapter 4: 11:17 Kiều Met Đạm Tiên in her Dream, line 171 to 242 Chapter 5: 15:45 Kim Trọng In Love, line 243 - 300 Chapter 6: 19:16 Kiều Met Kim Trọng, line 301 - 362 Chapter 7: 23:03 Kiều Went to Kim’s House, line 363 - 428 Chapter 8: 27:14 Kiều’s Love Pledge With Kim, line 429 - 462 Chapter 9: 29:26 The Music of Kieu, line 463 - 496 Chapter 10: 31:42 Don't Treat Love As a Game, line 497 - 524 Chapter 11: 33:30 Kim’s Uncle’s Death, line 525 - 572

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét